Szállítók  Utópiac Letöltések

Keresés
Termékek
KOMPETENCIÁK
A VÁLLALATRÓL
KARRIER
HÍREK
Unternehmen Unternehmensleitbild Kaco

Előszó 

A KACO a középvállalatokra jellemző vállalati kultúrával rendelkezik. Célunk, hogy globálisan vezető szerepet töltsünk be, miközben erős jelenléttel bírunk az összes releváns piacon. Alapvetésünk a fenntartható gazdálkodás. Ezt úgy értelmezzük, mint a gazdasági, ökológiai és társadalmi felelősségvállalás összhan gját minden tevékenységünkben és a teljes ellátási láncban. Értékeink nemzeti és nemzetközi jogszabályokon, egyezményeken és iránymutatásokon alapulnak, mint például az ENSZ Globális Megállapodásának elvei, az ENSZ üzleti és emberi jogi irányelvei, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) vonatkozó egyezményei és az OECD átvilágítási útmutatója a konfliktus sújtotta és magas kockázatú területekről származó ásványi anyagok felelős ellátási láncaira vonatkozóan. Ez a magatartási kódex meghatározza az emberi jogok, a munkaügyi normák, a munkahelyi biztonság, az egészségvédelem, a fenntarthatóság, az éghajlat- és környezetvédelem, valamint az üzleti etika tekintetében támasztott minimum – követelményeinket. A KACO és minden alkalmazottja köteles betartani az ös szes törvényi és hatósági előírást, valamint az itt meghatározott követelményeket. A KACO beszállítói és alvállalkozói (a továbbiakban: „beszállítók”) kötelesek elismerni ezt a magatartási kódexet és meghatározni a megfelelő elveket saját vállalatukon bel ül és beszállítóikkal szemben, valamint továbbadni azokat az ellátási láncban.

1. Emberi jogok
Tiszteletben kell tartani a nemzetközileg elismert emberi jogokat, mint például az „ENSZ
üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányelvei”, az „ENSZ Globális Me gállapodás” elvei
és az ILO nemzetközileg elismert normáit, és betartásuk a KACO -nál és a teljes ellátási
láncban kötelező. Továbbá kötelezzük beszállítóinkat, hogy aktívan működjenek együtt
és támogassanak minket a lehetséges kockázatok azonosításában és besorolásában,
például önbevallás, helyszíni felmérések vagy szükség esetén megbízott harmadik felek
segítségével, annak érdekében, hogy aktívan megelőzzük az emberi jogok megsértését,
és az átvilágítás keretében kiküszöböljük az ismert sérelmeket. A KACO fenntartja a
jogot, hogy felülvizsgálja ezen intézkedések végrehajtását és hatékonyságát.
KACO elismeri a kisebbségek, az őslakosok, és a nők különleges jogait. A közbiztonság,
és a köztisztaság betartása az állami hatóságok feledata.
Ha a magánbiztosítási erőforrások alkalmazása az emberi jogok megsértéséhez vezethet,
ezeket nem használhatjuk erre a célra.

2. Törvények betartása
A vonatkozó törvények, rendeletek, egyenértékű előírások és szerződéses
megállapodások, valamint az itt meghatározott értékek és magatartási elvek betartása a KACO és minden alkalmazottja, valamint minden beszállítója számára kötelező követelmény. Ide tartozik a magántulajdon, a föld-, víz-, erdő-, jogainak betartása, valamint a kilakoltatások elutasítása. A jogsértések jelentős károkat okozhatnak, és súlyos következményekkel járhatnak az összes érdekelt fél számára. Ezért ezeket a KACO nem tolerálja.

3. Adat- és információvédelem, szellemi tulajdon
Alkalmazottaink személyes adatait és magánéletét olyan lelkiismeretesen védjük és tiszteletben tartjuk, mint üzleti partnereink személyes adatait. Ugyanilyen lelkiismeretesen védjük ügyfeleink, beszállítóink és vállalatunk bizalmas információit. A KACO min den olyan országban, ahol üzleti tevékenységet folytat, betartja a személyes adatok és üzleti titkok
védelmére vonatkozó valamennyi alkalmazandó törvényt. A KACO minden alkalmazottja köteles tiszteletben tartani az üzleti titkokat, a szellemi tulajdont és a személyes adatokat.
Ezt az ellátási lánc minden beszállítójától is megköveteljük.

4. Hamisított alkatrészek
A KACO megköveteli beszállítóitól, hogy hatékony módszereket és folyamatokat hozzanak létre, és tartsanak fenn a hamisított alkatrészek és anyagok ellátási láncba való bekerülése kockázatának azonosítására és minimalizálására. Ha hamisított alkatrészeket v agy anyagokat azonosítanak, azokat megbízhatóan zárolni kell, és el kell távolítani az ellátási láncból. A hamisított alkatrészek vagy anyagok címzettjeit haladéktalanul értesíteni kell.

5. Munkafeltételek, esélyegyenlőség és különbözőség 
A munkavállalók toborzása az etikai alapelvek szerint történik, jogilag a nemzetközileg
elfogadott irányelvekkel összhangban, az emberjogi törvényeket szem előtt tartva,
tisztességes és fedhetetlen eljárásban.
A gyermekmunka minden formáját elutasítjuk. A helyi jogszabályokat, de legalább a 138.
ILO-egyezménynek a foglalkoztatás alsó korhatárára és a gyermekmunka tilalmára
vonatkozó rendelkezéseit be kell tartani. A szigorúbb előírásokat kell alkalmazni. A
gyermekek védelme a káros munkára való kényszerítéstől a legfontosabb feladat. A fiatal
munkavállalók nem kötelezhetők túlórára vagy éjszakai munkavégzésre.
Elutasítjuk a kényszermunkát, a rabszolgamunkát, az adósrabszolgaságot, az
emberkereskedelmet és a modern rabszolgaságot. Senkit sem alkalmazunk vagy
kényszerítünk munkára akarata ellenére. Tilos a személyazonossági okmányok vagy a
belépési okmányok visszatartása a munkavállalóktól, illetve az ebben való részvétel.
Kizárólag olyan munkavállalókat szabad alkalmazni, akik az országban jogszerűen
vállalhatnak munkát. A munkahelyi mozgás szabadságát nem szabad indokolatlanul
korlátozni a vállalat által biztosított létesítményekbe való belépéskor vagy azok
elhagyásakor.
Minden munkavállaló bármikor felmondhatja munkaszerződését a szerződéses, kollektív
szerződéses vagy törvényes felmondási idő betartásával.
A munkavállalók részére semmilyen módon nem szabad felvételi díjat felszámítani.
A foglalkoztatásban óvni kell az esélyegyenlőség elvét, és el kell kerülni minden
megkülönböztetést.
A munkavállalókat nem érheti hátrányos megkülönböztetés nem, családi állapot, faj,
bőrszín, nemzetiség, állampolgárság, fogyatékosság, etnikai vagy kulturális származás,
vallási meggyőződés vagy világnézet, szakszervezeti tagság, életkor vagy szexuális
irányultság alapján. Elutasítjuk a munkavállalókkal szembeni elfogadhatatlan bánásmódot, mint például a pszichológiai nyomásgyakorlást vagy a szexuális és személyes zaklatást.
Kiállunk a sokszínűség, az egyenlőség és a befogadás mellett, támogatjuk a
fogyatékossággal élő embereknek a munka világába való beill eszkedését.
A munkavállalóknak joguk van munkájuk méltányos díjazására. A minimálbérre vonatkozó
hatályos előírásokat be kell tartani, és a béreket időben ki kell fizetni. A bérlevonás nem
alkalmazható fegyelmi intézkedésként. A munkaidőnek és a munkaidőn kívüli időnek meg
kell felelnie legalább az adott országban hatályos jogszabályoknak.
A munkaszerződésekre vonatkozó szabályozásokat írásosba kell foglalni, és érthető
formában vagy nyelven kell a munkavállalók, valamint a leendő munkavállalók
rendelkezésére állniuk.
A KACO megköveteli beszállítóitól, hogy betartsák ezeket a követelményeket, továbbítsák
azokat az ellátási láncban, és ellenőrizzék azok végrehajtását.

6. Munka- és egészségvédelem 
A munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet legalább az alkalmazandó nemzeti
rendelkezések keretében kell biztosítani. A cél a biztonságos munkakörnyezet
megteremtése és folyamatos javítása a munkavégzésből eredő, azzal kapcsolatos vagy a munkavégzés során bekövetkező balesetek és egészségkárosodások megelőzése érdekében. 

A munkavállalóknak jogukban áll visszautasítani a nem biztonságos
munkavégzést, és jelenteni az egészségre veszélyes munka körülményeket. A munkahelyi
veszélyeket elemezni kell, és a lehető legnagyobb mértékben minimalizálni kell a
helyettesítő műszaki védőintézkedések, a szervezeti védőintézkedések és az egyéni
védőintézkedések rangsorolt folyamatán keresztül. A munkabiztonságban és egészségvédelemben a megelőzés elsőbbséget élvez a
kárenyhítéssel szemben. Súlyos egészségügyi veszély, például világjárvány esetén
minden intézkedést megtesznek a munkavállalók védelme érdekében.
A személyzet számára biztosított helyi létesítményeknek és szállásoknak garantálniuk
kell az egyén méltóságát, higiéniáját és biztonságát. Feltételeiknek meg kell felelniük a
nemzeti jogszabályoknak.
A KACO betartja a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó
valamennyi törvényi és hatósági előírást, és ugyanezt megköveteli beszállítóitól is.

7. Fenntartható forráskezelés
A fenntartható értékteremtés a KACO valamennyi üzleti tevékenységében három
alappilléren alapul, a gazdasági, ökológiai és társadalmi felelősségvállalás pillérén.
Feladatunk, hogy a természeti erőforrásokat termelési folyamatainkhoz, termékeinkhez
és szolgáltatásainkhoz a lehető legkíméletesebben és legkörültekintőbben használjuk
fel. Itt az energiatakarékosságra és a megújuló energiák használatára, az úgynevezett
konfliktusos ásványi anyagok és általában a kritikus anyagok , mint például csillámásványok, felelős kezelésére, az édesvíz takarékos felhasználására, valamint a
környezetszennyezés és a hulladékok minimalizálására helyezzük a hangsúlyt. A
mélytengeri bányászatból származó nyersanyagok felhasználása tilos. Ezenkívül a
hangsúly azon van, hogy minden folyamatot folyamatosan optimalizálunk.
Azokat a maradékanyagokat, amelyeket nem tudunk elkerülni vagy újrahasznosítani,
felelősségteljes módon és a jogszabályi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítjuk.
Védjük a talaj minőségét, tartózkodunk a túlzott kitermeléstől és az erdőirtástól, így
hozzájárulunk a biodiverzitás, a fajok sokféleségének és a vadon élő állatok élőhelyének
megőrzéséhez.

8. Környezet- és klímavédelem
Tisztában vagyunk a környezet és az éghajlat, az emberek, az állatok és a növények
védelmével kapcsolatos felelősségünkkel. Ennek érdekében termékeink
termékéletciklusának minden folyamatát a termékek tervezésétől a gyártáson és
felhasználáson át a ciklus végén a megsemmisítésig a lehető legkörnyezet- és
egészségbarátabbra tervezzük és folyamatosan fejlesztjük. Ennek érdekében
csökkentjük az energiafogyasztást, növeljük az energiahatékonyságot, és folyamatosan
növeljük a megújuló energiaforrások felhasználását a légszennyezés és az
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében. Gondoskodunk arról,
hogy ne okozzunk káros zajkibocsátást. Csökkentjük az édesvíz-fogyasztást és
megfelelően kezeljük a szennyvizet, hogy megőrizzük a felszíni és a felszín alatti vizek
vízminőségét. Csökkentjük az anyagfelhasználást a hulladéktermelés csökkentése
érdekében, és továbbra is törekszünk az értékteremtő körforgásos gazdaság lezá rására.
Betartjuk a környezet- és klímavédelemre vonatkozó valamennyi t örvényi és hatósági
előírást.
Beszállítóinktól megköveteljük, hogy aktívan támogassák az éghajlat – és
környezetvédelmet. A tevékenységek bemutatása és továbbfejlesztése érdekében
javasoljuk, hogy a beszállítók csatlakozzanak a megfelelő kezdeményezésekh ez.
A KACO a beszállítóit kötelezi arra, hogy a KACO -nak szállított termékek és
szolgáltatások tekintetében a számítási alapot is tartalmazó környezetvédelmi és
éghajlati adatokat szolgáltassák, például a CO2 kibocsátást (Scope 1-3), a
hulladéktermelést, a vízfogyasztást stb. A KACO továbbá megkövetelheti a
beszállítóktól, hogy az adatokat a KACO által meghatározott platformokon tegyék
elérhetővé.
Az adatok gyűjtését, kiszámítását, értékelését és közlését az üvegházhatású gázokról
szóló jegyzőkönyv (GHS jegyzőkönyv) alkalmazandó normái és szabványai szerint kell
elvégezni, kivéve, ha a KACO egyedi esetekben más módszereket határoz meg.

9. Vegyi anyagok felelősségteljes kezelése 
A vegyi anyagokat felelősségteljesen használjuk, különösen a környezet és a munkavállalók védelme érdekében, és felelős módon ártalmatlanítjuk azokat a vegyszermaradványokat, amelyeket nem tudunk elkerülni vagy újrahasznosítani. Betartjuk a tiltott és beje lentendő anyagokra vonatkozó előírásokat, mint például az ELV, REACH és RoHS. Beszállítóink is kötelesek betartani ezeket az előírásokat, és ezt a KACO-nak minősített bizonyítékkal
igazolni.

10. Szociális felelősség 
Megfelelően hozzájárulást nyújtunk a képzéshez és a foglalkoztatáshoz.
Arra ösztönözzük munkatársainkat, hogy vegyenek részt a közösség javát szolgáló
intézményekben és egyesületekben.

11. Gyülekezési szabadság
Tiszteletben kell tartani a munkavállalók társulási, szakszervezethez való csatla kozási
jogát, illetve azt a jogát, hogy képviselőt nevezzenek meg. A KACO biztosítja a
munkavállalók számára a kollektív tárgyalásokhoz való jogot a munkakörülmények
szabályozása és a problémáik előadása érdekében.

12. Korrupció és vesztegetés tilalma 
Az érvényes korrupcióellenes törvényeket szigorúan be kell tartani. Kenőpénz vagy más
jogellenes kifizetés, illetve pénzben kifejezett előny nem ajánlható fel, nem adható vagy
nem fogadható el. Az üzleti partnerekkel és a kormányzati intézményekkel való
kapcsolattartás során a vállalat érdekeit és a munkavállalók magánérdekeit mindkét
oldalon szigorúan el kell különíteni. Külső megfontolásoktól és személyes érdekektől
mentesen kell cselekedni, és döntéseket hozni.

13. Pénzmosás megelőzése 
A KACO eleget tesz a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre
vonatkozó jogi kötelezettségeinek, és ezt beszállítóitól is megköveteli.

14. Exportellenőrzés
Az áruk behozatalát és kivitelét, valamint a szolgáltatások nyújtását nemzeti és
nemzetközi törvények és jogszabályok szabályozzák. A KACO folyamatai biztosítják,
hogy az exportellenőrzési és szankciós törvények nem sérülnek, és a KACO ugyanezt
megköveteli beszállítóitól is.

15. Verseny és trösztellenes jog
Minden vezetőtől, alkalmazottól és beszállítótól megköveteljük, hogy minden tekintetben
betartsák a verseny- és trösztellenes törvényeket, amelyek biztosítják a piac
működését, és ezáltal megakadályozzák a verseny indokolatlan korlátozását.
Beszállítóinktól megköveteljük, hogy ezeket az elv árásokat az ellátási láncban is
folytassák és biztosítsák.

 16. Pénzügyi felelősség és átláthatóság 

A KACO-nál a kulcsfontosságú üzleti folyamatokat megfelelően dokum entálják, és a
releváns pénzügyi információkat rögzítik, hogy teljes körű jelentésekkel hűen tükrözzék
az üzleti műveleteket.
Azoknak a munkavállalóknak, akik munkájuk során számviteli vagy pénzügyi adatokat
gyűjtenek vagy továbbítanak, mutatókat számolnak ki , és továbbítanak, vagy más típusú
információkat kezelnek , és osztanak meg, biztosítaniuk kell, hogy ezek az adatok,
mutatók és információk pontosak, megbízhatóak és igazak legyenek.
A KACO teljes mértékben és időben eleget tesz a jogszabályban előírt közzétételi és
jelentéstételi kötelezettségeknek.

17. Beszállítói auditok 

A KACO és ügyfelei általában jogosultak a beszállítók és alvállalkozók auditálására
előzetes bejelentést követően és a rendes munkaidőben.
A beszállítók továbbá kérésre kötelesek részt venni a magatartási kódexben felsorolt
témák önértékelésében a KACO által meghatározott platformokon.
A szállítók kötelesek javító intézkedéseket meghatározni és végrehajtani a célok
elmaradása esetén, valamint ellenőrizni azok hatékonyságát. A KACO ezt szükség
esetén a helyszínen ellenőrizheti. 

18. Jogsértések / panaszok kezelése 

Ezen előírások megsértését nem toleráljuk. A KACO minden alkalmazottját és minden külső érdekelt felet arra ösztön özzük, hogy jelentse a KACO üzleti egységeiben és az ellátási láncban elkövetett jogsértéseket. A bejelentéseket különböző csatornákon keresztül lehet megtenni, például a KACO honlapján található bejelentő rendszeren keresztül, bizalmasan az üzemi tanácsnak vagy a vezérigazgatónak. A KACO nem tűri a diszkrimináció semmilyen formáját azokkal szemben, akik ilyen bejelentést tesznek. Szállítóinktól azt is elvárjuk, hogy megfelelő panaszkezelési rendszert hozzanak létre. A magatartási kódex elfogadásával a KACO vezetése megerősíti az itt leírt követelményeknek való megfelelést. A jelen magatartási kódex szerinti bármely kötelezettség be nem t artása esetén, beleértve az ellenőrzési jogok visszatartását is, a KACO fenntartja a jogot, hogy az üzleti kapcsolatot részben vagy egészben azonnali hatállyal felmondja . 

A beszállító beleegyezése 

A KACO beszállítójaként elismerjük ezt a magatartási kódexet, és a z abban foglalt követelményekkel összhangban járunk el. Ezeket a követelményeket a jelen magatartási kódex formájában vagy saját, azzal egyenértékű kódexünkön keresztül átadjuk beszállítóinknak, és megfelelő intézkedésekkel biztosítjuk a megfelelésüket.

Richard Ongherth

CEO

Yanfang Sun

CFO

Gernot-Alois Feiel

COO

Kirchardt, 22.03.2023

Scroll to Top

KACO GmbH + Co. KG Dichtungstechnik

Besucheranschrift:
Daimlerstraße 5
74912 Kirchardt / Germany
Tel.: +49 (0) 7266/9130-0
Fax: +49 (0) 7266/9130-1386

info@kaco.de

Lieferanschrift:
Industriestraße 19
74912 Kirchardt / Germany
Tel.: +49 (0) 7266/9130-0
Fax: +49 (0) 7266/9130-1386

Sie haben Fragen rund um den Vertrieb?
Dann schreiben Sie Ihr Anliegen einfach an folgende E-Mail-Adresse: sales@kaco.de 

Sie haben Fragen rund um den Einkauf?
Dann schreiben Sie Ihr Anliegen einfach an folgende E-Mail-Adresse: purchasing@kaco.de

KACO GmbH + Co. KG Dichtungstechnik

Látogatói cím:
Daimlerstraße 5
74912 Kirchardt / Germany
Tel.: +49 (0) 7266/9130-0
Fax: +49 (0) 7266/9130-1386

info@kaco.de

Szállítási cím:
Industriestraße 19
74912 Kirchardt / Germany
Tel.: +49 (0) 7266/9130-0
Fax: +49 (0) 7266/9130-1386

Kérdése van az értékesítéssel kapcsolatban?
Ezután egyszerűen írja meg kérését a következő e-mail címre: sales@kaco.de 

Kérdése van a vásárlással kapcsolatban?
Ezután egyszerűen írja meg kérését a következő e-mail címre: purchasing@kaco.de